สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
ขึ้นบน

ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ปี2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ปี2557 (เพิ่มเติม)
 hot
ขนาดไฟล์:
71.02 kB
วันที่:
22 ธันวาคม 2557
ดาวน์โหลด:
6 x

     กําหนด กระบวนงาน ข้นั ตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ตามภารกิจขององคก์ ารบริหารส่วนตําบลยาง สักกระโพหล่มุ (เพิ่มเติม)จํานวน๔กระบวนงานดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download