สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
ขึ้นบน

ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ปี2557

ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ปี2557
 hot
ขนาดไฟล์:
97.81 kB
วันที่:
16 ธันวาคม 2557
ดาวน์โหลด:
9 x

     เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและ อํานวยความ สะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการ เพื่อสอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

     จึงกําหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และ วิธีปฏิบัติใน การให้บริการประชาชน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม จํานวน ๒๑ กระบวนงาน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download