สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
ขึ้นบน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 hot
ขนาดไฟล์:
279.49 kB
วันที่:
07 สิงหาคม 2558
ดาวน์โหลด:
22 x

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะทำให้การบริหารและการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบล (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่นตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและขอขอบคุณ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชน ต่าง ๆ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านตำบลและประชาชนทุกส่วน ที่ได้สละเวลา เสนอความคิดเสนอแนะแนวทางเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม (พ.ศ. 2558 – 2560) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download