สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7(สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย)  ณ วันที่ 18 มกราคม 2561  เป็นเงิน 4,395,000.- บาท (สีล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 (สายบ้านยางเทิง -บ้านดอนก่อ)  ณ วันที่ 18 มกราคม 2561  เป็นเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 (สายบ้านดอนก่อ -บ้านยางเทิง ) ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 เป็นเงิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1(สาย บ้านยางสักกระโพหลุ่ม -บ้านสมบูรณ์ )ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560  เป็นเงิน 500,000.- บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายในตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  ประจำภาคเรียน ที่ 2/2560งบประมาณที่จัดสรร1,270,000.- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 1,270,000.- บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในบริเวณหอประชุมและอาคารที่ทำการ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม งบประมาณที่จัดสรร 50,000.- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 เป็นเงิน 50,000.- บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม งบประมาณที่จัดสรร 150,000.- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 เป็นเงิน 150,000.- บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหนองบัวแดง (แยกวิพลทอง) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านแคน (ซอยชลประทาน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สายดอนก่อ-ยางเทิง) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download