สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
ขึ้นบน

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น........

โดยแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาของหน่วยงานอย่างบูรณาการและมุ้งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ละด้าน

 
 
Powered by Phoca Download